Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ВИЗУАЛЬ ПРОГРАМЧЛАЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI206

ВИЗУАЛЬ ПРОГРАМЧЛАЛ

 

Боловсруулсан: Н.Мөнхцэцэг

 

Хичээлийн агуулга:

Windows Form-н архитектурийн үндэсийг ойлгох Visual Studio-г ашиглан Windows application хийхWindows Forms-н энгийн control-уудыг ойлгохialogs, menus, toolbars ба status bars-г хэрэглэж сурахТree views, splitters, tabbed dialogs-дийг хэрэглэж сурахӨгөгдлийн сантай application хийж сурах.

 

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Windows application ний талаар ойлголттой болж, өөрт хэрэгцээтэй application бичиж сурах,Бичсэн application-даа setup хийх, Crystal report ашиглан тайлан боловсруулах

чадвартай болно.