Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: Объект хандлагат програмчлаЛ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

icsi201

Объект хандлагат програмчлаЛ

Боловсруулсан: А.Баатарбилэг

 

Хичээлийн агуулга:

Объект хандлагат програмчлал хичээллийг объект хандлагат програмчлал тухай, С ба С++ хэлний ялгаа, дотоод функц, класс ба объект, байгуулагч ба устгагч функц, функц дахин тодорхойлох, удамшлын тухай, түүний төрлүүд, статик өгөгдөл, статик функц, найз функц ба ангилал, операторыг дахин доторхойлох, объект ба санах ой, загвар функцийн ангилал, стандарт ангиллын сан, оролт гаралт функц, UML(unified modeling language)-ийн талаарх ерөнхий ойлголт, гажилт, түүнийг барьж авах технологи сэдвийн хүрээнд онолын мэдлэг олгож сэдвийн хүрээнд програмчлах дадлага олгоно.

 

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Энэ хичээлийг үзсэнээр оюутан дараах мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ.

  • Объект хандлагат програмчлалын онолын суурь мэдлэгийг эзэмшинэ,
  • Объект хандлагат програмчлалын аргыг хэрэглэн програм бичих дадлагатай болно,

С/С++ хэлээр програмчлах ур чадвар нь өснө