Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТУСГАЙ СЭДЭВ - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

ICSI200

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТУСГАЙ СЭДЭВ

Боловсруулсан: Б.Сувдаа

 

Хичээлийн агуулга:

Агуулгын хувьд үндсэн 3 бүлэг сэдвийг хамрах ба технологи, стратеги ба менежмент зэрэг байна. Технологийн бүлэгт мэдээллийн технологийн суурь онол, өгөгдлийн бүтэц, алгоритм, техник хангамж, өгөгдлийн сан, компьютерийн сүлжээ, аюулгүй байдлын талаар үзнэ. Стратеги болон менежментийн бүлэг байгууллагын стратеги менежменттэй холбоотой асуудал, түүнийг мэдээллийн технологиор дэмжлэгэтэйгээр шийдэх, хялбарчлах талаар үзнэ.

 

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Олж авсан мэдлэгээ практикт хэрэгжүүлэх, бусад салбарын асуудлыг шийдвэрлэхэд мэдээллийн технологийн тусламжтайгаар хэрхэн шийдэх талаарх мэдлэг чадвартай болно. Семинарын хичээлээр мэдээллийн технологийн суурь онолын бодлогууд бодож, хялбар програм хөгжүүлж, практик чадвартай болно.