Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: ӨГӨГДЛИЙН САНГИЙН ҮНДЭС - Back

Бичсэн:

Хичээлийн агуулга:

CSII202

Өгөгдлийн сангийн үндэс

Боловсруулсан: Н.Оюун-Эрдэнэ

Хичээлийн агуулга:

Төр, хувийн хэвшил, олон нийтийн дурын байгууллага бизнесийн үйл ажиллагаандаа бизнесийн өдөртутмынүйл ажиллагааг дэмжих, түүний хэвийн бөгөөд найдвартай үйл ажиллагааг хангах, үр бүтээмжийг дээшлүүлэх, үйл ажиллагааг улам боловсронгуй болгох, бүхшатнышийдвэр гаргалтыг оновчтой болгох, боловсон хүчний болоод бусад бүх нөөцийг үр ашигтай хуваарилах зорилгоор мэдээллийн системийг ашигладаг.  Мэдээллийн системийн суурь болсон мэдээллийн санг цуглуулах,нэгтгэх, зохион байгуулах, удирдах хадгалах, дамжуулах, сэргээх, боловсруулах, өөрчлөх, хөрвүүлэх, нүүлгэх, төрөл бүрийн хэлбэрээр дүрслэн харуулах, гаргах, түгээхэд ашиглагдах техник, түүн дотроо өгөгдлийн сангийн хэлний бүхий л боломжуудыг судлана

 

Хичээлээр эзэмших мэдлэг, чадвар, дадал:

Өгөгдлийн сангийн зохиомж бичих, холбоост өгөгдлийн санг зохион байгуулах, өгөгдлийн сангийн удирдлагын системүүдтэй ажиллах, өгөгдлийн сангийн хэл эзэмшин асуулгууд бичих, тэдгээр асуулгад хариулах хариултуудыг бичих чадварыг эзэмшинэ.