Module Handbook

You can use this search form for searching subject module.

Хичээлийн нэр: АЛГОРИТМЫНҮНДЭС - Back

Бичсэн: Prof. D. Garmaa

Хичээлийн агуулга:

LEARNING OUTCOME:

·         Алгоритмын агуулга, шинж чанар, өгөгдөл, нөхцөл,  тодорхойлно.

·         Хялбар алгоритмуудын санах ойн ба биелэгдэх хугацааг үнлэнэ, үнэлгээнд О тэмдэглэгээг хэрэглэнэ.

·         Бүхэл тооны сонгодог алгоритмуудыг зохиож, шинжлэнэ.

·         Шугаман, салаалсан, давталттай алгоритмуудыг таних, зохиох, шинжлэх мэдлэгтэй болно.

·         Хүснэгт боловсруулах сонгодог  алгоритмуудыг шинжлэн хэрэглэнэ.

·         Комбинаторикийн, рекурсив  алгоритмуудыг  алгоритм зохиоход ашиглана.