Эцэг/эхийн нэр:Дангаасүрэн
Нэр:Гармаа
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Гэрээт Профессор
Өрөө дугаар:3А-202 тоот
Өрөөний утас:75754400-3402

Үндсэн захиргаа: Дундговь, Дэлгэрцогт сум

Төгссөн сургууль: МУИС

Мэргэжил: Математикч, математикийн багш

Эрдмийн цол: Профессор

Заадаг хичээлүүд: Алгоритм, програмчлалын үндэс, Математик програмчлал, Алгоритмын шинжилгээ, Програм хангамжийн инженерчлэл

Судалгааны чиглэл: Алгоритмын шинжилгээ, Компьютерийн сургалтын агуулга, Криптограф

                                                   I. Эрдэм шинжилгээний бүтээл

1. Тооцоолон бодох Минск машины програм хангамж, МУИС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, Улаанбаатар, 1976

2. Бүхэл тоон програмчлалын бодлогыг бодох нэгэн арга, Улаанбаатар, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 1982

3. Хожимдолттой нэгэн дифференциал тэгшитгэлийн тоон шийд, Улаанбаатар, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 1994

4. Numerical solution of boundary value problems for retarded first order differential equations, Ulaanbaatar Scientific Journal of NUM 1996, 16-19

5. Numerical solution of boundary value problems for retarded second order differential equations, Ulaanbaatar, Scientific Journal of NUM 1996,  20-23

6.Approximate solution of boundary value problems for retarded differential equations, Ulaanbaatar, Scientific Journal of NUM Section of Mathematics 1996,  42-49

7.Numerical solutions of non-linear boundary value problems for systems of retarded differential equations (thesis for Ph. doctor degree), 1998

8.One-step methods for boundary value problems of retarded differential equations, Poland,  Scientific Journal of Technical University of Gdansk,   1998, 67-72

9.Two point numerical solution of boundary value problems for retarded implicit differential equations, Poland,  Scientific Journal of Technical University of Gdansk,    1998, 70-7

10. Numerical solution of boundary value problems for retarded differential equations, India,  Scientific Journal of Punjab University    1999, 69-82

11.Boundary value problems for retarded implicit differential equations, India,  Scientific Journal of Punjab University, 1999, 83-94

12.A technique for improvement of model checking linear duration invariants, Macao, UNU/IIST, Research report 191, 2000

13.Бодит цаг хугацааны системийн математик загварын шалгалт, Улаанбаатар, МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2001

14.A relational model for university’s academic database, Korea, Proceedings of the 3 rd International Conference on language processing, 2003, p209-215

15. A conceptual database design, Ulaanbaatar Scientific Journal of NUM, Section of Mathematics, 2003, p45-51

16.Garmaa, N. Oyunerdene, An improved algorithm for RNA secondary structure prediction based on dynamic programming, Korean Information Processing Society Proceeding, 2005, №11, p35-39

17. Developing university’s academic database for united information network, Journal of  Computer Science and Engineering Technology, Korea university, Seoul, vol.14, 2003

18. Мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд өгөгдлийн сангуудийг нэгтгэх нэгэн арга, ШУА, ИХ-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2007, x164-177

19. Текстийг шахаж хадгалах алгоритм ба програм, ШУА-ийн Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2008, хуудас 109-116

20. Алгоритмчлахүешат, Боловсролсудлалсэтгүүл, 2008 он, x27-36

21.D. Garmaa, N. Oyunerdene, An improved algorithm for RNA secondary structure prediction  simple H-type pseudoknots, Proceeding of the first international workshop on frontiers of Information Technology Applications and Tools,  Ulaanbaatar, 2008, p94-95

22. Хожимдолттой дифференциал тэгшитгэлийн захын бодлогын тоон шийд, Монгол улсын шинжлэх ухаан цуврал , Математикийн салбар, 76-р боть, хуудас 125-136, Улаанбаатар, 2009

23. Д. Гармаа, Ш. Бат-Өлзий Семантик Вэбийн мэдээлэл солилцоо, ШУА, Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бичиг, хуудас 117-123, Улаанбаатар, 2008

24. Д. Гармаа, Н. Мөнхцэцэг. Багшоюутнысургалтынхарилцааны “EDUNET “ систем,  “Компьютерийнухаан-Дээдболовсрол” эрдэмшинжилгээнийхурлынилтгэлүүдийнэмхэтгэл, х28-31, Улаанбаатар, 2009 он

25. D. Garmaa, I. Tserenonolt, A. Leporati. Spiking Neural P Systems with Budding Rules , Mongolian Society of Mathematics, Ulaanbaatar, 2009, p20-38

26. N. Ouynerdene, D. Garmaa, K. H. RyuCombined string matching algorithm to compute similarity between RNA secondary structure with simple H-type pseudo-knots, The second International Conference on the frontiers of Information technology, Application and Tools, Korea, 2009

27. D. Garmaa, Sh.Batulzii, N. Mungunbagana Ontology languagesfor semantic web, ШУА-ийн Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бичиг, 2009 он, хуудас 97-101

28. N. Ouynerdene, D. Garmaa, An RNA secondary structure prediction method and classification tool for pseudo-knot structure, The 1st PT-ERC International Symposium on Personalized Medicine , 2010, Chungbuk National University, Korea, 2010

29. Текстээс дүр хайх нэгэн алгоритм ба програм, ШУА, Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бичиг , Улаанбаатар, 2010, хуудас 109-112

30. Алгоритмын шинжилгээний онол аргазүйн асуудал, ШУА, Информатикийн хүрээлэн, ЭШ-ийсэтгүүл, 2010он, хуудас 104-109

31. R. Javkhlan, D.Garmaa Database driven dynamic web design and layout builder, Proceedings of The fourth International Conference on Frontiers of Information Technology , Applications and Tools (FITAT 2011), p210-211 , Chungbuk National University, Cheongju, South Korea

32. Д. Гармаа, Д. Баярсайхан  Тоон гарын үсгийн  програм, ШУА, Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм   шинжилгээний бичиг,  2011 он, дугаар 11, хуудас 93-98

33. Ш. Батөлзий, Д. Гармаа Виртуаль систем байгуулах асуудал, 25th Open technet OSS in Mongolia,  2012, хуудас 22-24

34. Н. Мөнхцэцэг, Д. Гармаа Сургалтын цахим орчин,  25th Open technet OSS in Mongolia,  2012, хуудас 24-26

35. Д. Гармаа, Б. Магсаржав, Д. Баярсайхан  Криптографын судалгаа, МУИС, МКС-ийн 70 жилийн ойд зориулсан “Математик,  Компьютерийн ухаан- 2012” эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар 2012

36. Д. Гармаа, Н. Мөнхцэцэг,  С. Уянга Цахим сургалтын системүүдийг олон шалгуурт үнэлгээний аргаар харьцуулах нь ММТ-2013 эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, хуудлас 58-64

37. Ш. Батөлзий, Д. Гармаа Семантик Вэбд суурилсан  E Science  системийн асуудлууд ММТ-2013 эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, хуудлас 187-192

38. Д. Гармаа, Н. Мөнхцэцэг Цахим сургалтын системийн үнэлгээ ШУА-ийн Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, хуудас 230-238, Улаанбаатар 2012 он

39. Б. Магсаржав, Д. Гармаа,  Эллипслэг муруйн криптограф ба түүний хэгэжүүлэлт,  ММТ-2014 эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, хуудас 84-88

40. Ш. Батөлзий, Д. Гармаа Семантик технологийг өгөгдлийн нэгтгэлд хэрэглэх нь, МХТ ба боловсрол эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, хуудас 12-15, Улаанбаатар, МУБИС, 2014

41. Д. Гармаа,  Алгоритмыг шалгах арга зүйн асуудал,ШУА-ийн Информатикийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний сэтгүүл,  хуудас 82-86, Улаанбаатар 2013 о

42. N. Munkhtsetseg, D.Garmaa, S. Uyanga , A comparison research on learning management systems and development of custom modules,  Proceedings of FITAT 2013, p 18-22, Chunbuk university, Korea

43. Н. Мөнхцэцэг, Д. Гармаа, С. Уянга, Цахим сургалтанд Нээлттэй эхүүдийг ашиглах нь , “Мэдээллийн технологи ба боловсрол” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, Улаанбаатар , 2014 он

44. Д. Гармаа, Н. Оюунэрдэнэ, О. Отгоннаран, Г. Багаболд “Компьютерийн ухааны онол практикийн асуудал”  сэдэвт ШУТС-ийн төслийн тайлан  Улаанбаатар 2010 он

 

 1. Ном,  сурах бичиг, гарын авлага

А. Их, дээд сургууль

1. Шугаман програмчлалын семинарын зөвлөмж, Улаанбаатар, 1986 он 

2. Фортран, Улаанбаатар, 1988 он

3. Алгоритмчлал ба бодлого, Улаанбаатар, 1992 он

4. Алгоритмчлал ба програмчлал, Улаанбаатар, 1999 он

5. Алгоритмчлал ба програмчлал I, Улаанбаатар, 2006, 2008 он

6. Математик програмчлал,  Улаанбаатар, 2006 он

7. Алгоритмчлал ба програмчлал II, Улаанбаатар, 2009 он

8. Алгоритмчлал ба програмчлал III, Улаанбаатар, 2014 он

Б. Дунд сургууль

1. Математикийн тест, Улаанбаатар, 2003 он

2. Математикийн сорилго,  Улаанбаатар, 2004 он, 2006 он

 

 1. Таних мэдэхүйн ба сурталчилгааны өгүүлэл
  1. Компьютерийн алгоритмын тухай ойлголт Миний компьютер сэтгүүл, 2006 он, дугаар 20, хуудас 42-43
  2. Алгоритм түүний чанарууд Миний компьютер сэтгүүл, 2006 он, дугаар 21, хуудас 29-29
  3. Алгоритмын үндсэн алхамууд Миний компьютер сэтгүүл, 2006 он, дугаар 23, хуудас  30-31
  4. Алгоритмыг дүрслэх хэлбэрүүд, Миний компьютер сэтгүүл, 2007 он, дугаар 1, хуудас 44-45
  5. Алгоритмын төрлүүд Миний компьютер сэтгүүл, 2007 он, дугаар 2, хуудас 47-48
  6. Алгоритмын төрлүүд Миний компьютер сэтгүүл, 2007 он, дугаар 3, хуудас 56-57
  7. Алгоритм зохиох,  Миний компьютер сэтгүүл, 2007 он, дугаар 4, хуудас 47-48
  8. Алгоритыг шалгах Миний компьютер сэтгүүл, 2007 он, дугаар 5, хуудас 44-45
  9. Бүхэл тооны програмчлал, 2007 он, дугаар 9, хуудас 36-37
  10. Хүснэгтийн тухай ойлголт,  Миний компьютер сэтгүүл, 2007 он, дугаар 11, хуудас 42-43
  11. Хүснэгт төрөл, 2007 он, дугаар 12, хуудас 38-39
  12. Хүснэгтэнд хайлт хийх аргууд,   2008 он, дугаар 1, хуудас 38-39
  13. Хүснэгтийг эрэмбэлэх аргууд,   2008 он, дугаар  2, хуудас  40-41
  14. Хүснэгтийг эрэмбэлэх аргууд,   2008 он, дугаар  3, хуудас  58-58
  15. Эрэмбэлэгдсэн хүснэгтийн хэрэглээ, 2008 он, дугаар  4, хуудас  58-59
  16. Комбинаторикийн алгоритмууд , 2008 он, дугаар  5, хуудас  62-63
  17. Комбинаторикийн алгоритмууд , 2008 он, дугаар  6, хуудас  58-59
  18. Комбинаторикийн алгоритмууд , 2008 он, дугаар  10, хуудас  48-49
  19. Комбинаторикийн алгоритмууд , 2008 он, дугаар  11, хуудас  32-33
  20. Сэлгэмэл ашиглан бодох бодлогууд, 2008 он, дугаар  12, хуудас  42-43
  21. Хэсэглэл ашиглан бодох бодлогууд,  2009 он, дугаар  1, хуудас  32-33
 • 1. Алгоритм
  • Алгоритм, алгоритмын чанарууд
  • Алгоритмыг дүрслэх
  • Алгоритмын төрлүүд
  • Алгоритмын зохиомж
  • Алгоритмыг шалгах техникүүд
  • Алгоритмын шинжилгээ
  • Эрэмбэлэлтийн аргууд
  • Комбинаторикийн алгоритмууд
  • Тэмдэгт мөх боловсруулах алгоритмууд
 • 2. Математик програмчлал

  Шугаман програмчлалын бодлого, түүний чанарууд, Геометр дүрслэл, графикийн арга, Симплекс арга, Хосмог бодлогууд, тэдгээрийн чанарууд, Хосмог симплекс арга, Бөхсөн бодлого, бөхөлтөөс гарах техникүүд, Тээврийн бодлого, түүний чанарууд,тулгуур ба оновчтой төлөвлөгөө олох аргууд, Бүхэл тоон програмчлал, Гомерийн арга, Бутархай шугаман програмчлал, Параметрт програмчлал, Шугаман бус програмчлал

Үзсэн : 6503

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн III байр