Эцэг/эхийн нэр:Батхишиг
Нэр:Цэнгэл
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Дэд профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 306 тоот
Өрөөний утас:77307730-2408

Боловсрол

 

 

Доктор – Биологи

2001-2003, Монгол Улс, Монгол Улсын Их Сургууль, Биологийн Сургууль

Сэдэв: “Ýãýë íàðñíû (Pinus sylvestris L.) òàðüöíû ºñºëò õºãæèëòºíä ¿ðèéí ÷àíàð, ¿ðýíä àãóóëàãäàõ íººö áîäèñûí ¿ç¿¿ëýõ íºëºº”

 

Магистр -

 1998  Монгол Улс, Монгол Улсын Их Сургууль, Биологийн Сургууль

“Монгол орны төвийн бүсийн шинэсэн ойн таксацын үндсэн үзүүлэлтүүдийн харилцан хамаарал”  

 

Бакалавр – Ойн инженер

1984 Монгол Улс Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль

Ажил эрхлэлт

 

2014.3- одоог  хүртэл

1992-2014

1989-1992

1984-1989

 

 

МУИС, Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль

МУИС-ийн ББС, Ой судлалын тэнхимд ахлах багш, дэд.проф.

Шинжлэх Ухааны Академийн Ботаникийн хүрээлэнд Эрдэм шинжилгээний ажилтан

Ой Модны Аж Үйлдвэрийн Яамны байнгын (хуучин нэрээр) курст багш.

 

 

 

 

 

 

 Судалгааны чиглэл

1992-2014  

Шилмүүст навчит модны  үрийн судалгааны үнэлгээ

        Шилмүүст модны тарьцыг биотехнологийн аргаар үржүүлэх загварчлал

       Ойжуулалтын технологийн дэвшилтэт арга зүйн боловсруулалт

        Ногоон байгууламж төлөвлөлт, дизайн 

              

   
 

Ном сурах бичиг:

1.(2016) Батчулуун Ц.,Цэнгэл Б., Гэрэлбаатар С., “Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламж” Мэргэжлийн суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан ñóðàõ áè÷èã.  2016 îí, 8 õõ

 2. (2013)  Цэнгэл Б., Базарсад Ч., Бат-Эрдэнэ Ж., “Ойн аж ахуйн ажлын үндэс” сурах бичиг 2013 он. 26.1х.н.х

 3. (2012) Ãîìáîñ¿ðýí Н., Öýíãýë Б., “Ìîäëîã óðãàìàë ñóäëàë” Èõ äýýä ñóðãóóëèéí îþóòàíä çîðèóëñàí ñóðàõ áè÷èã.  2012 îí, 11.25 õ.н.õ

 4. (2012)  МУИС, ШУТИС, ХААИС-ын багш нарын хамтарсан “Мýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûн ñòàíäàðò” 2012 он

5. (2011)   Цэнгэл Б., Баатарбилэг., Батчулуун Ц., Батхүү Н., Эрдэм шинжилгээний бичиг Биологи №15, 346, 2011 он.

6. (2009)  Цэнгэл Б., Билэгбаатар Н., “Үр тарьц, суулгац үйлдвэрлэгчдийн” гарын авлага 2009 он. (хянан тохиолдуулсан)

7. (2007)  МУИС, ШУТИС, ХААИС-ын багш нарын хамтарсан “Мýðãýæëèéí áîëîâñðîëûí ñóðãàëòûн ñòàíäàðò” 2007 он,

8. (2007) Цэнгэл Б., Баатарбилэг Н., Батчулуун Ц., Оюунсанаа Б., “Цэцэрлэгжүүлэлтийн гарын авлага” 2007 он

9. (2006) Climate Change &Forest of Mongolia, Proceedings of National Workshop 2006.

 10. (2005) Öýíãýë Б., Ñàéíáàÿð Д., “Îéæóóëàëò” ãàðûí àâëàãà. 2005 îí., 8 õх

 11. (2003)  Öýíãýë Á., “Ýãýë íàðñíû (Pinus sylvestris L.) òàðüöíû ºñºëò õºãæèëòºíä ¿ðèéí ÷àíàð, ¿ðýíä àãóóëàãäàõ íººö áîäèñûí ¿ç¿¿ëýõ íºëºº” Áèîëîãèéí óõààíû äîêòîðûí (Ph.D) äèññåðòàöè. Óëààíáààòàð 2003 îí

Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн өгүүлэл 

 1. (2016)  Б.Цэнгэл., А.Оюунгэрэл.,“Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламж“    2016.МУИС ЭШБ 

2. (2016)  Б.Цэнгэл., Д.Цогнамсрай.,“Доройтсон ургамлан нөмрөгийг  хашаалах, ойн зурвас байгуулах замаар нөхөн сэргээх боломж”., 2016.МУИС ЭШ

3. (2016)  Б.Цэнгэл., Г.Энхболд., Шинэсний (Larix sibirica Ldb) суулгац ургуулсан судалгааны дүн. 2016.МУИС ЭШБ 

4. (2014) Б.Цэнгэл.,Н.Баатарбилэг,Б.Баасансүрэн, “Бүтцийн ялгаатай хөрсөнд тарьж ургуулсан тарьц, суулгацын өсөлтийн судалгаа” 61-67,  ЭШБ №12(159) 2014 он

5. (2014) Д.Цогнамсрай,Ч.Дугаржав,Б.Цэнгэл.,Хуурай хээрийн бүсийн доройтсон бэлчээрийн нөхөн сэргэлтийг үнэлэх асуудалд.121-130. Ботаникийн хүрээлэнгийн ЭШБ №26, Улаанбаатар хот,2014 он

6. (2014) Д.Цогнамсрай, Б.Цэнгэл.Ч.Дугаржав, Цөлөрхөг хээрийн бүсийн  доройтсон бэлчээрийн нөхөн сэргээх туршилтын дүнгээс.137-146, Ботаникийн хүрээлэнгийн ЭШБ №26, Улаанбаатар, 2014 он

7. (2014) Ч.Дугаржав, М.Борчулуун,Б.Цэнгэл,Д.Цогнамсрай “Сүхбаатар аймгийн нутаг дахь том үрт хайласны (ULMUS MACROCARPA HANCE )морцологи ба тархацын тухай шинэ мэдээ., 198-201 Ботаникийн хүрээлэнгийн ЭШБ №26, Улаанбаатар хот,

8. (2013)  Batdorj.E,Tsengel.B.end Bilguun Kh “Sex ratio in isolated population of Laurel leaf poplars (Populas Laurifolia L.) in Gobi region 2013

9. (2013) С.Жамъянсүрэн, Б.Цэнгэл, Г.Ганцэцэг,”Эгэл нарсан ойн боргоцой, тоосны морфологи үзүүлэлтэд агаарын бохирдлын нөлөө”. 47-51, ЭШБ №2(137) 2013 он

10. (2013)  Batdorj, E., Bilguun, Kh. and Tsengel, B. Study of interspecific hybridization between populus laurifolia l with populus suaveolens fisch “Сборник научных докладов XVI международной научно- практической конференций” . UB. 2013, p. 276.

11. (2012) Ц.Мөнхцэцэг, Ю.Оюунбилэг, Б.Цэнгэл, “Олон цэцэгт сухайн үе зайдмын эксплантыг in vitro-д өсгөвөрлөсөн судалгааны үр дүнгээс 91-96, ЭШБ №12(119) 2012он

12. (2011) Б. Цэнгэл, Х. Буянхишиг. “Төв аймгийн сибирь Шинэсний боргоцойн морфлогийн судалгаа” 143-149, ЭШБ №15(346) 2011 он

13. (2010) Базарсад Ч., Цэнгэл Б., Нэмэхжаргал Г., “Анхилуун улиасыг (P.Suaveolens fisch) ил талбайд үрээр ургуулсан судалгаа” ШУТИС,ЭШБ1/96, онол практикийн бага хурал, 253-256, 2010

14. (2010)Yu. Oyunbileg, B. Tsengel, Ts. Munkhtsetseg., “Biotechnological study of the Tamarix ramosissima L.in Mongolia”. Applications of biotechnology and combating desertification 14 May 2010 Ulaanbaatar. 20-21

15. (2010) C.Gerelbaatar, B.Tengel, N.Baatarbileg “Current situation and Urgent issues of Reforestation in Mongolia“. Forest and Forestry Association Bulletin-2010. p. 62-67. Ulaanbaatar.

16. (2010) B. Tsengel, D. Nemekhjargal, “Stady of Mongolian Poplar planting Populus suaveolens fisch in open area” Экологичeckие последствия биосферных процессов в экотонной зоне южной сибири и центральной азий. 2010., 253-255 Монгол-Оросын хамтарсан биологийн иж бүрэн экспедицийн олон улсын хурал. 2010 он

17. (2010) Б.Цэнгэл “Ойжуулалтын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд” 62-67х Онол практикийн бага хурал. “Ой мод,үндэсний үйлдвэрлэл, 2010”

18. (2006) Mϋhlenberg, M., B. Tsengel, Ts. Dashzeveg, L. Drőβler, B. Neusel, and J. Tsogtbaatar, Mongolia – “Lessons from Tree Planting Initiatives” September 2006, 1-7

 

 

 

19. (2015) Ч.Дугаржав1, Б.Цэнгэл2 Н.Батхүү3 Г.Энхболд4 С.Норовсамбуу5 “Шинэсний  үрийн чанарын судалгаа”.ШУА, Ботаникийн хүрээлэн ЭШБ №27 Улаанбаатар,2015 он.

20. (2014) Б.Цэнгэл., С.Оюунтуяа.”Бургасыг модожсон мөчрөөр үржүүлсэн судалгаа” ЭШБ.307-312.2014 он

21.(2014) Б.Цэнгэл, Д.Нэмэхжаргал “Анхилуун улиасыг (Populus suaveolens fisch ) ил талбайд үрээр ургуулсан судалгаа” Paжив Гандийн нэрэмжит Үйлдвэрлэл Урлалын Сургууль ЭШБ VI

22. (2011) Г.Эрдэнэцолмон,Ч.Батсүрэн, Б.Цэнгэл. Шинэсний тарьц ургуулах ажлын зарим үр дүнгээс” 74-79, ЭШБ №2(118) 2011 он

23. (2011) Б. Цэнгэл, Х. Буянхишиг. “Төв аймгийн сибирь Шинэсний боргоцойн морфлогийн судалгаа” 143-149, ЭШБ №15(346) 2011 он

24.(2011) Б.Цэнгэл, Э. Батдорж, “Бойжуулах талбайд суулгац ургуулах асуудалд” 159-163 х ЭШБ №15(346) 2011 он

25. (2011) Б.Цэнгэл, Г.Нэмэхжаргал, Улиасны ангилал зүй, судлагдсан байдал, тархалтын судалгаа”  98-103, ЭШБ №2(118) 2011он

26.(2010) Цэнгэл Б., Даваачимэг Д., “Хот суурин газрын цэцэрлэшжүүлэлт №1” онол практикийн бага хурал 2010, 67-75

27. (2010) Э.Батдорж, Б.Цэнгэл, Х.Билгүүн. Говийн бүсийн лавар навчит улиасыг (Populas) эрлийжүүлсэн судалгааны дүнгээс” Хүрэлтогоот-2010 он 24-27 

28. (2009) Б. Цэнгэл, Ц. Батгэрэл, Ногоон зурвасанд тарьсан мод сөөгний өсөлт хөгжилтийн судалгаа /Өвөрхангай аймгийн Богд сум/ Ботаникийн хүрээлэнгийн ЭШБ №21, 2009 он, 321-326 х.

29. (2006) Б. Цэнгэл. “Шилмүүст модыг биотехнологийн аргаар үржүүлэх боломж” Байгаль орчны Эко-Ази дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бүтээл №1, 2006 он, 57-64 х.

30. (2006) Гомбосүрэн Н., Цэнгэл Б., Гэрэлбаатар С.,lars DroBler” Таримал ойн өсөлт хөгжилтөнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлс” МУИС.Үндэсний бага хурал, 2006, 58-59

31. (2006) Цэрэнханд Б.,Гомбосүрэн Н., Цэнгэл Б., “ Өрнөдийн майлаасыг (Thuja occidentalis l.) лабораторын нөхцөлд үрээр тарьсан дүн” МУИС.Үндэсний бага хурал,2006,85-86

32. (2004) Öýíãýë Á., “Ойжуулалтын өнөөгийн шаардлага” МУИС.ЭШБ. 14/225, 2004, 82-85

33. (2004) Öýíãýë Á., Ãîìáîñ¿ðýí Í., Áóÿíõèøèã Õ., Ýãýë íàðñíû òàðüöíû àìüäðàëтûí ýêîëîãè, áèîëîãèéí ¿íýëãýý. Îé ìîäíû ñàëáàð ¿¿ñýæ õºãæñºíèé 80 æèëèéí îéä çîðèóëñàí Ãåîýêîëîãèéí õ¿ðýýëýíãèéí ÝØÁ. ÓÁ.2004. 45-47

34. (2003) Ãîìáîñ¿ðýí Ã., Öýíãýë Á., “Íàðñàí îéí ¿ðèéí ÷àíàð, ò¿¿íèé ýêîëîãè áèîëîãèéí îíöëîã” Áèîëîãè, Àíãààõ Óõààíû òóëãàìäñàí àñóóäëóóä. ÝØÁÕ. 2003 îí. 106-107

35. (2003) Öýíãýë Á., “Âëèÿíèÿ êà÷åñòâà ñåìÿí è ïèòàòåëüíûõ çàïàñíûõ âåùåñòâ íà ðîñò è ðàçâèòèå ñåÿíöåâ ñîñíû îáûêíîâåííîé” Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà (Ðh.D) áèîëîãè÷åñêèõ íàóê. 2003

36. (2003) Öýíãýë Á., Ãîìáîñ¿ðýí. “Ìîíãîë îðíû íàðñàí îé áîëîí ¿ðèéí àæ àõóéí ºíººãèéí áàéäàë, öààøäûí õàíäëàãà” Ýðäýì øèíæèëãýýíèé áè÷èã. Îé àøèãëàëò, ñýðãýýëò-2003” ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàë ¹1/52, ÓÁ.2003., ØÓÒÈÑ-èéí õýâëýë., 24-29 õ.

37. (2003) Ñàìáóó Á., Ãîìáîñ¿ðýí Í., Öýíãýë Á. “Ýãýë íàðñíû ¿ðèéí ÷àíàð òàðüöíû ºñºëò, õºãæèëòºíä ¿ç¿¿ëýõ íºëºº” Ýðäýì øèíæèëãýýíèé áè÷èã.  Îé àøèãëàëò, ñýðãýýëò-2003 ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàë ¹1/52, ÓÁ. 2003., ØÓÒÈÑ-èéí õýâëýë., 30-35 õ.

(2003) Ãîìáîñ¿ðýí Í., Äàø Ö., Öýíãýë Á. “¯ðèéí ÷àíàð áà øèì òýæýýëèéí áîäèñûí àãóóëàìæ” Ýðäýì øèíæèëãýýíèé áè÷èã. Îé àøèãëàëò, ñýðãýýëò-2003” ýðäýì øèíæèëãýýíèé õóðàë  ¹1/52, ÓÁ.2003., ØÓÒÈÑ-èéí õýâëýë., 19-23 õ.

38. (2002) Öýíãýë.Á., Äàø Ö., Ãîìáîñ¿ðýí Í. Ñèáèðü øèíýñ, Ýãýë íàðñíû ¿ðèéí çýðýãëýëèéã áàòàòãàõ àñóóäàëä ÌÓÈÑ –èéí ÝØÁ. 2002. 48-50 õ.

39. (2000) Öýíãýë Á., Ãîìáîñ¿ðýí Í., Ò¿øèãìàà Ä., ¯ðèéí ñî¸îëîëòûí çàðèì àñóóäàë. 2000, ÌÓÈÑ-èéí ÝØÁ-10./163/, 145-149 õ.

40. (2000) Öýíãýë Á.Хэрлэнтуяа В., Түшигмаа В.,Батсүмбэрийн районд  мîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàðò Ýãýë íàðñíû òàðüö óðãóóëñàí ñóäàëãààíû çàðèì ä¿íãýýñ // ÌÓÈÑ-èéí ÝØÁ-10,/148/ 2000, 148-151 õ.

41. (1999) Öýíãýë Á., ×àíöàëíÿì Ä. Ìîíãîë îðîíä òàðèìàëøóóëæ áóé çàðèì àøèãò ñººã óðãàìëûí áèîëîãèéí îíöëîã ñóäàëãààíû ä¿íãýýñ. ÌÓÈÑ-èéí ÝØÁ.№8/144/ 1999,  162-171õ.х

42. (1998) Öýíãýë Á. ªñâºð íàðñûã øèëæ¿¿ëýí ñóóëãàõ îéæóóëàõ òóðøèëòûí ä¿í. ÎÀÑÕ-èéí á¿òýýë – ¹ 6, Óëààíáààòàð. 1998. 62 õ.

43. (1998) Öýíãýë Á. Ò¿éìýðò øàòñàí òàëáàéã àíãèëàõ, îéæóóëàõ àðãûã ñîíãîõ. Лесные пожары и лесовосстановление в Монголии 59-61.,Óëààíáààòàð, 1998.

44. (1998) Áàçàðñàä ×., Öýíãýë Á.,Õóóðàé õýýðèéí á¿ñèéí íºõöºëä óðãóóëñàí òàðüö ñóóëãàöûí ºñºëòèéí îíöëîã. ÌÓÈÑ-èéí Ýðäýì øèíæèëãýýíèé á¿òýýë ¹7/141/ Óëààíáààòàð õîò, 1998. 83-89 хх.

45. (1997) Ãîìáîñ¿ðýí Í., Öýíãýë Á. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü âçàèìîñâÿçåé òàêñàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé ëèñòâåííè÷íûõ äðåâîñòîåâ, ïðîåäåííûõ âåðõîâûì ïîæàðîì â Âîñòî÷íîì Õýíòýå.  êíèãå “Ëåñíûå ïîæàðû è ëåñîâîññòàíîâëåíèå â Ìîíãîëèé” ÓÁ., 1997. ñòð 20-25

46. (1997) Öýíãýë Á., ×àíöàëíÿì Ä. Æèìñ æèìñãýíèé óðãàìàë õàìãààëàõ àøèãëàõ, àðâèæóóëàõ àñóóäàëä  1997 .ÒÈÑ-èéí ÝØÁ. 11-17õ

47. (1997) Гîìáîñ¿ðýí Í., Öýíãýë Á. Øèíýñýí îéí òàêñàöûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí õàðèëöàí õàìààðëûí ìàòåìàòèê çàãâàð÷ëàë. ÌÈÓÑ-èéí ÝØÁ. ÓÁ. 1997. 45õ.

48. (1997) Áàçàðñàä ×., Öýíãýë Á., Îþóíáèëýã Á. “Õýýðèéí á¿ñèéí æèæèã ãîë, ãîðõèíû ýðýã îð÷ìыã îéæóóëàõ àðãà” Ãåîýêîëîãèéí õ¿ðýýëýíãèéí ÝØÁ ÓÁ.,1997.25-27õ

49. (1996) Öýíãýë Á., Îäãýðýë Î., “Íàðñ, øèíýñíèé ¿ðèéí àñóóäàë, ºíººãèéí îéæóóëàëò” ÓÁ, Áîòàíèêèéí õ¿ðýýëýíãèéí ÝØÁ. ÓÁ. 1996.12 õ

Хялбаршуулсан 

1. (2016) Б.Цэнгэл., “Хүлэмж түүний ач холбогдол, хүлэмжинд мод сөөг тарих, мөчрийн үржүүлэг” Монгол орны ой сэтгүүл. №6, 21-25

2. (2011) Гацуур ч гэсэн цэцэглэдэг.  МУИС,2011.09.27

3. (2011) Монгол сакура нийслэлийн ногоон байгууламжид хамгийн тохиромжтой. Үндэсний шуудан хэвлэл, №126 /1150/  8-11

4. (2009) Б. Цэнгэл.,Хот суурин газрын хөгжил түүнд ногоон байгуулмажийн ач холбогдол.МУИС. сэтгүүл. № 93/133/ 2009 12-14

5. (2008) Б. Цэнгэл.,Хотын ногоон байгууламж, түүний ангилал “Өнөөдөр сонин” №21, 2008 он, УБ

6. (2007) Цэнгэл Б.,Сэрүүн бүсэд мод сөөг үржүүлэх тухай Монгол Алтай судлалын хүрээлэнгийн бүтээл. №2. 2007 он, 104-106 х, УБ

7. (2006)Б. Цэнгэл, “Мод сөөг тарьж ургуулах зөвлөмж” Улаанбаатар хот 2006 он, Өрхийн үйлдвэрлэл сэтгүүл, 22-25 х.

8. (2001) Öýíãýë Á., “Ìîíãîëûí îéæóóëàëòûí ºíººãèéí áàéäàë öààøäûí çîðèëò” //ßïîíû Èáàðàêè àéìãèéí Îéí èíñòèòóòèéí õýâëýë äýýð/ 2001.524 õ.

Ханан илтгэл:

1. (2016)  Б.Цэнгэл., А.Оюунгэрэл.,“Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ногоон байгууламж“    2016.МУИС ЭШБ 

2. (2016)  Б.Цэнгэл., Д.Цогнамсрай.,“Доройтсон ургамлан нөмрөгийг  хашаалах, ойн зурвас байгуулах замаар нөхөн сэргээх боломж”., 2016.МУИС ЭШ

3. (2016)  Б.Цэнгэл., Г.Энхболд., Шинэсний (Larix sibirica Ldb) суулгац ургуулсан судалгааны дүн. 2016.МУИС ЭШБ 

 4. (2016) Tsognamsrai D1, Tsengel.B2 “Assessment of regeneration of degraded  pasture in desert steppe, Mongolia”Ази, Далайн орнуудын Ойн конгресст хэлэлцүүлсэн постер илтгэл

   (2016) Tsengel B, Jamiyansuren S, Zorigsaikhan B” Effects of air pollution on morphological characteristics of cones and pollens of Pinus sylvestris L(шилдэг илтгэлээр шалгарсан )

 

Стандарт:

1. (2011) МNS 2418: 2011, Мод үржүүлгийн газрын хөрсийг боловсруулах

2. (2011) МNS 2418: 2011, Мод үржүүлгийн газар хэрэглэх бордоо

Хөтөлбөр:

1. (2013) Мэргэжлийн боловсролын сургалтын хөтөлбөр -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1. Хот суурин цэцэрлэгжүүлэлт (FORS403)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Хот суурин цэцэрлэгжүүлэлт (FORS403)
  Түвшин: Бакалавр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Ой судлал - 2007
  • Ой судлал - 2006
  • Ой судлал - 2011
  • Ой судлал - 2012
  • Ой судлал - 2012
  • Ойн үйлдвэрлэлийн техник технологи - 2014
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2015
  Орох улирал Намрын улирал

   

   
Үзсэн : 2742

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213