Эцэг/эхийн нэр:Очир
Нэр:Алтансүх
Эрдмийн зэрэг:Доктор
Албан тушаал:Профессор
Өрөө дугаар:3-р байр 313 тоот
Өрөөний утас:77307730-3203

Боловсрол

Докторын дараах судалгаа - Ус судлал

2010-2011, Англи Улс, Оксфордын Их Сургууль,

Газарзүй ба Хүрээлэн Буй Орчин Судлалын Сургууль, Ус-Ирээдүй Хөтөлбөр

Сэдэв: Голын сав газар ба усны чанарын загварчлал, удирдагч Д-р Paul Whitehead

Доктор - Газарзүй ба хүрээлэн буй орчин судлал

2001-2010, Монгол Улс, Монгол Улсын Их Сургууль, Газарзүй-Геологийн Сургууль

Сэдэв: Голын урсцын болон чанарын загварчлалын асуудалд

удирдагчид Д-р Ч.Гончигсумлаа ба Д-р Г.Даваа, диплом F20104055

Магистр - Усны нэгдсэн менежмент ба загварчлал

2006-2008, Нидерланд Улс, Твентегийн Их Сургууль,

Гео-мэдээлэл ба Дэлхий Судлалын Факультет (ITC), Ус Судлалын Тэнхим

Сэдэв: Гадаргын усны чанарын үнэлгээ ба загварчлал

удирдагчид Д-р Chris Mannaerts ба Д-р Suhyb Salama, диплом 25510-а

Магистр - Экологи ба байгаль хамгаалал

1999-2001, Монгол Улс, Монгол Улсын Их Сургууль, Газарзүй-Геологийн Сургууль

Сэдэв: Улаанбаатар хот болон түүний орчны бүс дэх гадаргын усны чанар

Удирдагч Д-р Ч.Гончигсумлаа, диплом 00/961

Бакалавр – Экологи ба Хими

1995-1999, Монгол Улс, Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль, Байгалийн Ухааны Факультет

Сэдэв: Экологи-Байгаль судлалын лаборатори хичээлийн төлөвлөгөө ба заах арга зүйн асуудалд, удирдагч М-р Г.Бямба, диплом D9905024

Дунд боловсрол

1993-1995, Монгол Улс, Сүхбаатар дүүргийн 10 жилийн 2 дугаар сургууль

Гэрчилгээ 9516171

Суурь боловсрол

1985-1993, Монгол Улс, Сүхбаатар дүүргийн 10 жилийн 2 дугаар сургууль

Гэрчилгээ 0201010

 

Судалгааны туршлага

Судалгааны талбар

 • Усны чанарын үнэлгээ
 • Голын урсацын ба чанарын загварчлал
 • Голын сав газрын загварчлал
 • Гадаргын усны мэдээллийн сан боловсруулалт ба зураглал
 • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
 • Байгаль орчны аудит
 

Бүтээл туурвил

Ном, гарын авлага

 1. О.Алтансүх ба бусад, (2016) “Газарзүйн мэдээллийн системийн үндэс”, редакторууд Н.Болорчулуун ба В.Батцэнгэл, ITC сурах бичгийн орчуулгын хоёр дахь хэвлэл, МУИС пресс, Улаанбаатар, хуудас 347, ISBN: 999733220-2, Монгол хэлээр.
 2. O.Altansukh, (2013) “The Tuul River: The catchment area delineation and the water quality assessment”, нэг сэдэвт бүтээл, LAP Lambert Academic Publishing, Герман Улс, хуудас 70, ISBN: 978-3-659-47596-2, Англи хэлээр.
 3. О.Алтансүх ба М.Мөнхдаваа, (2013) “Голын сав газрын геоморфологийн ArcHydro ба ILWIS загварчлал”, редактор Б.Энхчимэг, захиалагч ДБХС-гийн Монгол Улс дахь хөтөлбөрийн Газрын “Монгол орны Алтай-Саяаны эко бүс дэх дэлхийд чухал экосистемийн хамгаалалтыг сайжруулах” төсөл, Улаанбаатар, хуудас 60, Монгол хэлээр.
 4. О.Алтансүх, Б.Ариунсанаа ба О.Мэндбаяр, (2013) “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох үйл ажиллагааг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, туршлагын тухай сургалтын гарын авлага”, редактор Н.Оюунчимэг, захиалагч НҮБХХ-ийн “Экосистемд түшиглэсэн дасан зохицох арга хэмжээг уур амьсгалын өөрчлөлтөд өндөр эрсдэлтэй голуудын сав газарт хэрэгжүүлэх нь” төсөл, Арвин судар хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, хуудас 152, Монгол хэлээр.
 5. О.Алтансүх, (2012) “Их, дээд сургуульд сурах арга барил”, редактор М.Баянтөр ба Оюунчимэг.Н, БСШУЯ-ны захиалгаар дахин хэвлэгдсэн “Сурах арга барил” номын хоёр дахь хувилбарын хоёр дахь хэвлэл, Ном хур хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар, хуудас 171, ISBN: 99929-76-84-5, Монгол хэлээр.
 6. О.Алтансүх ба бусад, (2011) “Газарзүйн мэдээллийн системийн үндэс”, редакторууд В.Батцэнгэл ба бусад, ITC сурах бичгийн орчуулгын анхны хэвлэл, Мөнхийн үсэг хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, хуудас 262, ISBN: 99962-1-270-X, Монгол хэлээр.
 7. О.Алтансүх, (2006) “Их, дээд сургуульд сурах арга барил”, редактор М.Баянтөр, Сурах арга барил номын хоёр дахь хувилбар, МУИС хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар, хуудас 180, ISBN: 99929-76-84-5, Монгол хэлээр.
 8. О.Алтансүх, (2005) “Сурах арга барил”, редактор М.Баянтөр, Сурах арга барил номын анхны хэвлэл, МУИС хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар, хуудас 102, ISBN: 99929-5-070-6, Монгол хэлээр.
 9. О.Алтансүх ба бусад, (1999) “Дэлхий судлал-1”, редактор А.Бямба, Интерпресс хэвлэлийн газар, Улаанбаатар, хуудас 65, ISBN: 99929-5-069-2, Монгол хэлээр.

Номын бүлэг

 1. О.Алтансүх, М.Мөнхдаваа ба Ц.Солонго, (2013) “Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл”, редактор С.Пүрэвдорж, 1-р бүлэг: Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын геоморфологийн судалгаа, захиалагч ДБХС-гийн “Монгол- Алтай-Саяны эко бүс нутгийн олон улсын ач холбогдол бүхий экосистем ба зүйлийн хамгаалал, түүний тогтвортой менежментийг нутгийн иргэдэд түшиглэн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх-MN3806” төсөл, Улаанбаатар, хуудас 7-57, ISBN: 978-99962-86-72-8, Монгол хэлээр.
 2. О.Алтансүх, Б.Ариунсанаа ба Н.Оюунчимэг, (2013) “Байгаль орчин-Ногоон хөгжил”, редактор А.Бакей, ИТХ: Төлөөлөгчдөд зориулсан сургалтын гарын авлагын 6-р бүлэг, захиалагч НҮБХХ-ийн “Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх нь” төсөл, Улаанбаатар, хуудас 90-127, Монгол хэлээр.
 3. Altansukh.O, Mannaerts.Ch and Salama.S, (2008) “River flow and quality modelling in the Tuul River system using DMS”, editors Banzragch.Ts and et al, 6th chapter of NGIC Tools in The Environmental Management, volume 1: “Geo-Information and Earth Observation Application Series”, Interpress, Ulaanbaatar, pp 99-111, ISBN: 999292044-0.

Олон улсын шинжлэх ухааны сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл

 1. Oyunchimeg.N, Altansukh.O and Davaajargal.B, (2016) “Spatial suitability analysis for protected areas’ administrations in Mongolia”, Bulletin of modern science, volume 24, No 12, 97-107, http://www.vestnauki.com/archiv. ISSN 2410-2563
 2. Altansukh.O, Munkhdavaa.M, Ariunsanaa.B and Solongo.Ts, (2013) “Zavkhan River and its catchment area delineation using satellite image”, Journal of Water Resource and Protection, volume 10, No 5, 919-929, http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2013.510095. GbIF 0.72
 3. Altansukh.O, (2012) “Tuul river and its catchment area delineation from satellite image”, Computational Water, Energy, and Environmental Engineering, volume 1, No 2, 9-23, doi:10.4236/cweee.2012.12002. (http://www.SciRP.org/journal/cweee). GbIF 0.55
 4. Altansukh.O, Whitehead.P and Bromley.J, (2012) “Spatial patterns and temporal trends in the water quality of the Tuul River in Mongolia”, Energy and Environmental Research, volume 2, No 1, 62-78, http://dx.doi.org/10.5539/eer.v2n1p62
 5. Altansukh.O and Davaa.G, (2011) “Application of index analysis to evaluate the water quality of the Tuul River in Mongolia”, Journal of Water Resource and Protection, volume 3, No 6, 398-414, http://www.SciRP.org/journal/jwarp. GbIF 0.72
 6. Altansukh.O, (2009) “A spatio-temporal assessment of the water quality in Tuul River, Mongolia”, Mongolian Journal of Biological Sciences, volume 7, No 2, pp. 51-59.

Үндэсний шинжлэх ухааны сэтгүүлд хэвлүүлсэн өгүүлэл

 1. Б.Даваажаргал ба О.Алтансүх, (2014) “Шийдвэр гаргалтад газарзүйн мэдээллийн систем ашиглах нь”, Монгол орны газарзүйн асуудал, дугаар 1, No 10, хх. 119-129, Монгол хэлээр.
 2. О.Алтансүх, (2008) “Голын урсцын болон чанарын загварчлал”, Экологи-Тогтвортой Хөгжил, дугаар 9, хх. 143-154, Монгол хэлээр.
 3. О.Алтансүх ба Ч.Гончигсумлаа, (2008) “Туул голын чанарын орон зай-цаг хугацааны үнэлгээ”, Газарзүйн асуудлууд, дугаар 292, No 6, хх. 40-51, Монгол хэлээр.
 4. О.Алтансүх ба Ч.Гончигсумлаа, (2005) “Улаанбаатар хот орчмын гадаргын усны чанарын судалгаа”, Газарзүйн асуудлууд, дугаар 250, No 4, хх. 127-133, Монгол хэлээр.

Ханын илтгэл

 1. Altansukh.O and Davaa.G, (2011) “Application of index analysis to evaluate the water quality of the Tuul River in Mongolia”, The Online Journal of Scientific Posters, EP11333, www.eposters.net/.
 2. Altansukh.O and Whitehead.P, (2010) “Water quality assessment of the Tuul River in Ulaanbaatar city, Mongolia”, in The International Conference “Research Orientation on GIS”, February 2010, Ulaanbaatar, Mongolia, The Online Journal of Scientific Posters, EP11265, www.eposters.net/.
 3. Altansukh.O, Mannaerts.Ch and Salama.S, (2008) “Surface water quality assessment and flow modelling”, in The Mongolian Conference “Khurel Togoot”, October 2008, Ulaanbaatar, Mongolia, The Online Journal of Scientific Posters, EP10872, www.eposters.net/.
 4. Altansukh.O, Mannaerts.Ch and Salama.S, (2008) “Surface water quality assessment and modelling”, in MSc defence at University of Twente, March 2008, Enschede, The Netherlands.
 5. Altansukh.O and Gonchigsumlaa.Ch, (2006) “Surface water pollution of the Ulaanbaatar city: determined by BOD, DO, NH4+, NO2-, NO3-, PO4-3, Cr+6, COD between 1996-2004”, in The Second International Conference “Land Cover and Land Use Study Using RS and GIS”, June 2006, Ulaanbaatar, Mongolia.
 6. Altansukh.O and Gonchigsumlaa.Ch, (2005) “Zones of surface water pollution in Ulaanbaatar city”, in The International Conference “Environmental Change in Central Asia”, May 2005, Ulaanbaatar, Mongolia.

Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлсэн өгүүлэл

1. О.Алтансүх ба П.Бүнчинжав, (2017) “Монгол Улс дахь байгаль орчны аудитын хөгжил, цаашдын чиг хандлага”, “Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь” олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р бага хурлын эмхэтгэл, хх 385, 2017 оны 1 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр, ISBN: 978-99978-4-283-1.

2. Dolgormaa.M, Ochirkhuyag.B, Altansukh.O and Shiomori.K, (2015) “Adsorption properties of heavy metals from aqueous solution by Mongolian natural minerals”, in Proceedings of the 4th international arsenic symposium in Miyazaki 2015 “Environmental impact and health hazards”, pp. 110-113, October 2015, Miyazaki, Japan.

3. О.Алтансүх ба Б.Даваажаргал, (2015) “Хөв, цөөрөм байгуулах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний арга зүйн асуудалд”, “Хүрэл Тогоот-2015” Монголын Залуу Судлаачдын бага хурлын эмхэтгэл, хх. 56-66, 2015 оны 11 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр, ISBN 999734183-X

4. Н.Оюунчимэг ба О.Алтансүх, (2015) “Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутаг ба тэдгээрийн хамгаалалтын захиргаадын орон зайн оновчтой хуваарилалтын үнэлгээ”, “Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь” олон улсын эрдэм шинжилгээний 2-р бага хурлын эмхэтгэл, хх 80-90, 2015 оны 9 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр, ISBN: 999624699-X.

5. О.Алтансүх ба Б.Даваажаргал, (2015) “Хөв, цөөрөм байгуулах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд геоморфологийн нөхцөлийг авч үзэх нь”, “Нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг дэвсгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь” олон улсын эрдэм шинжилгээний 2-р бага хурлын эмхэтгэл, хх 71-80, 2015 оны 9 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр, ISBN: 999624699-X.

6. Б.Даваажаргал ба О.Алтансүх, (2014) “Аюултай хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламжийн байршлын боломжит хувилбар боловсруулах асуудалд”, “Хүрэл Тогоот-2014” Монголын Залуу Судлаачдын бага хурлын эмхэтгэл, хх. 88-98, 2014 оны 10 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр.

7. Altansukh.O and Munkhdavaa.M, (2013) “Khyargas Lake-Zavkhan River catchment area delineation using satellite image”, in Proceedings of The International Conference “Environment and sustainable development in Mongolian plateau and surrounding regions”, editor Garmaev.Y.Zh and Mikheeva.A.S, pp. 9-13, August 2013, Ulan-Ude, Russia, ISBN: 978-5-9793-0590-5.

8. Ariunsanaa.B and Altansukh.O, (2013) “Impact of climate change on the small lakes in the south-eastern region of Mongolia: The case of lake Ganga”, in Proceedings of The International Conference “Environment and sustainable development in Mongolian plateau and surrounding regions”, editor Garmaev.Y.Zh and Mikheeva.A.S, pp. 122-126, August 2013, Ulan-Ude, Russia, ISBN: 978-5-9793-0590-5.

9. Altansukh.O, Whitehead.P and Bromley.J, (2011) “Spatial pattern and temporal trends on the water quality of the Tuul River in Mongolia”, in Proceedings of The International Conference “Innovative technologies for an efficient geospatial management of earth resources”, editor Argina.N, pp. 200-220, September 2011, Ulaanbaatar, Mongolia, Sorkhon Tsagaan press, ISBN: 978-99929-72-85-8.

10. Altansukh.O, Mannaerts.Ch and Salama.S, (2008) “River flow and quality modelling in the Tuul River system using Duflow Modelling System”, in Proceedings of The International Conference “Fundamental and Applied Issues of Ecology and Evolutionary Biology”, editor Boldgiv.B, pp. 25-35, April 2008, Ulaanbaatar, Mongolia, NUM press, ISBN: 99929-59-82-7.

11. О.Алтансүх ба Ч.Гончигсумлаа, (2008) “Гадаргын усны чанарын үнэлгээ, голын урсац ба чанарын загварчлал: Гадаргын усны чанарын үнэлгээ”, “Хүрэл Тогоот-2008” Монголын Залуу Судлаачдын бага хурлын эмхэтгэл, хх. 79-93, 2008 оны 10 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр.

12. О.Алтансүх, (2008) “Гадаргын усны чанарын үнэлгээ, голын урсац ба чанарын загварчлал: Голын урсцын загварчлал”, “Хүрэл Тогоот-2008” Монголын Залуу Судлаачдын бага хурлын эмхэтгэл, хх. 93-104, 2008 оны 10 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр.

13. О.Алтансүх, (2008) “Гадаргын усны чанарын үнэлгээ, голын урсац ба чанарын загварчлал: Голын чанарын загварчлал”, “Хүрэл Тогоот-2008” Монголын Залуу Судлаачдын бага хурлын эмхэтгэл, хх. 104-117, 2008 оны 10 сар, Улаанбаатар, Монгол Улс, Монгол хэлээр.

14. Altansukh.O and Gonchigsumlaa.Ch, (2006) “Surface water pollution of the Ulaanbaatar city: determined by BOD, DO, NH4+, NO2-, NO3-, PO4-3, Cr+6, COD between 1996-2004”, in Proceedings of The Second International Conference “Land Cover and Land Use Study Using RS and GIS”, pp.. 76-77, June 2006, Ulaanbaatar, Mongolia.

15. О.Алтансүх ба Ч.Гончигсумлаа, (2006) “Гадаргын усны чанарын үнэлгээний эрх зүйн баримт бичгийн хоорондын зөрчилдөөн”, “Байгаль орчны асуудлын шийдвэр гаргалтын систем дэх шинжлэх ухааны дэмжлэг” Монголын 3 үеийн судлаачдын чуулга уулзалтын эмхэтгэл, хх. 82-85, Улаанбаатар, Монгол Улс, Сорхон Цагаан хэвлэлийн газар, Монгол хэлээр.

16. Altansukh.O and Gonchigsumlaa.Ch, (2005) “Surface water quality pollution in Ulaanbaatar city and surroundings”, in Proceedings of The Mongolian Young Researcher’s Conference “Khurel Togoot-2005”, pp. 31-34, October 2005, UB, Mongolia, Bembi Foundation press.

17. Altansukh.O and Gonchigsumlaa.Ch, (2005) “Zones of surface water pollution in Ulaanbaatar city”, in Proceedings of The International Conference “Natural Resources and Sustainable Development in Surrounding Regions of The Mongolian Plateau”, pp. 33-36, August 2005, Ulaanbaatar, Mongolia, Admon press.

Газрын зураг

 1. О.Алтансүх, Б.Даваадорж ба бусад, (2016) “Монгол орны хөв, цөөрөм байгуулах тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураг”, зөвлөх “Инжгеотех” ХХК, редактор ГХГЗЗГ, захиалагч Газрын Харилцаа, Геодези, Зураг Зүйн Газрын “Усан сан, хөв, цөөрөм байгуулах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийх, гидрологийн зургийн мэдээллийн сан байгуулах нь” төсөл, Улаанбаатар.
 2. О.Алтансүх, Ц.Солонго ба бусад, (2013) “Хяргас нуур-Завхан голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн атлас”, редактор ба зөвлөх С.Пүрэвдорж, Д.Доржсүрэн ба Номин-Эрдэнэ.Б, захиалагч ДБХС-гийн “Монгол Алтай-Саяны эко бүс нутгийн олон улсын ач холбогдол бүхий экосистем ба зүйлийн хамгаалал, түүний тогтвортой менежментийн төлөвлөгөөг нутгийн иргэдэд түшиглэн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь – MN3806” төсөл, Улаанбаатар, ISBN: 978-99973-2-521-1, Монгол-Англи хэлээр.
 3. О.Алтансүх, (2014) “ОХБЦГ, ЗХБНДЦГ, ХТБЦГ, ДМУТХГ, ТНБЦГ, ХХДЦГ, БХУДЦГ-ын сэдэвчилсэн зургууд”, редактор П.Галрагчаа, захиалагч НҮБХХ-ийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, Улаанбаатар.
 4. О.Алтансүх ба Г.Бямбахүү, (2013) “Их Нартын байгалийн нөөц газрын байгаль хамгаалагчдын ажлын зураг”, редактор ба зөвлөх ИНБНГ, захиалагч НҮБХХ-ийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, Улаанбаатар.
 5. О.Алтансүх ба Г.Бямбахүү, (2013) “Орхоны Хөндийн байгалийн цогцолборт газрын байгаль хамгаалагчдын ажлын зураг”, редактор ба зөвлөх ОХБЦГ, захиалагч НҮБХХ-ийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, Улаанбаатар.
 6. О.Алтансүх, (2012) “Монгол Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгууд”, редактор Б.Оюунтүлхүүр, захиалагч НҮБХХ-ийн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төсөл, Адмон хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар, ISBN 978-99962-0-897-3.
 7. О.Алтансүх ба бусад, (2010) “Монгол орны гадаргын усны сүлжээний зураг”, редактор ба зөвлөх УЦУХ-ийн Ус Судлалын Сектор, захиалагч БНМҮГМТ төсөл, Улаанбаатар.
 
 • 1. Байгаль орчны аудит (GECO704)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Байгаль орчны аудит (GECO704)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 2 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 1 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 5 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Байгаль ашиглалт хяналт үнэлгээ - 2009
  • Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2011
  • Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2010
  • Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2009
  • Хүрээлэн буй орчны экологи - 2010
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2010
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 2. Гадаргын усны бохирдол ба загварчлал (ENPT603)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Гадаргын усны бохирдол ба загварчлал (ENPT603)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 2 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Байгаль орчныг хамгаалах технологи ( Судалгааны) - 2015
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2015
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 3. Орон зайн анализ (ENVI701)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Орон зайн анализ (ENVI701)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Байгаль орчныг хамгаалах технологи ( Судалгааны) - 2015
  • Ой аж ахуй, ой зохион байгуулалт (мэргэжлийн) - 2015
  • Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт - 2015
  • Ойн аж ахуй, ой зохион байгуулалт (Судалгааны) / Ой үржүүлэг, Ой инженерчлэл / - 2015
  • Хүрээлэн буй орчин судлал (Судалгааны) - 2015
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2015
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 4. Урсацын болон чанарын математик загварчлал (ENVI614)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Урсацын болон чанарын математик загварчлал (ENVI614)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 5 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2010
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2011
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2012
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2013
  • Хүрээлэн буй орчин судлал (Судалгааны) - 2015
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2011
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 5. Усан орчны доройтол ба үнэлгээ (ECOL716)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Усан орчны доройтол ба үнэлгээ (ECOL716)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 5 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2010
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2011
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2012
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2013
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2011
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 6. Усан орчны судалгаан дахь ГМС ба ЗТС-ын хэрэглээ (GISR 704)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Усан орчны судалгаан дахь ГМС ба ЗТС-ын хэрэглээ (GISR 704)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Лаборатори 0 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 5 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Газарзүйн мэдээллийн систем - 2012
  • Газарзүйн мэдээллийн систем - 2013
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2013
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2010
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2011
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2012
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2011
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 7. Усан орчны судалгааны арга зүй (ENVI803)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Усан орчны судалгааны арга зүй (ENVI803)
  Түвшин: Доктор
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 3 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Хүрээлэн буй орчин судлал - 2015
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2016
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 8. Усан орчны хими-физикийн судалгааны аргууд (ENVI613)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Усан орчны хими-физикийн судалгааны аргууд (ENVI613)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2010
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2011
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2012
  • Хүрээлэн буй Орчин Судлал - 2013
  • Хүрээлэн буй орчин судлал (Судалгааны) - 2015
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2015
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 9. Усан орчны экологи (ECOL302)
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Усан орчны экологи (ECOL302)
  Түвшин: Бакалавр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Лаборатори 0 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 5 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2007
  • Байгаль орчны нөхөн сэргээлт - 2013
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи - 2013
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи - 2007
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи - 2010
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи - 2011
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи - 2012
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи* - 2007
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи* - 2010
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи* - 2011
  • Хүрээлэн байгаа орчны экологи* - 2013
  Урьдчилан үзэх хичээлүүд: HYDR201-Ус судлал (2кр)
  Залгамж хичээлүүд:
  Хүрээлэн байгаа орчны экологи* - 2010 оны төлөвлөгөө
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2010
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
  Зорилго 
  Энэ хичээлийн зориулалт нь орчин судлал, экологийн мэргэжлийн ангид усан орчны экологийн талаар мэдлэг олгоно.
  Товч агуулга 
  Усан орчны экологи хичээл нь геоэкологийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэг болох усан орчны онцлог, найрлага, бохирдуулагч эх үүсвэр, бохирдлын ангилал, бохирдлын бүсчлэл, Монгол орны ус зүйн сүлжээ, гадаргын болон гүний усны хэрэглээ, усан орчны доройтлын талаар заах онол, дадлагын хичээл юм.
 • 10. Усны сав газрын загварчлал (ENVI616)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Усны сав газрын загварчлал (ENVI616)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 2 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Хүрээлэн буй орчин судлал (Судалгааны) - 2015
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2015
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
 • 11. Хүрээлэн буй орчин судлалын онол, арга зүй (ENVI701)
  Хичээлийн мэдээлэл
  Сургууль, тэнхим: Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль (МУИС, Хшуис), Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхим
  Хичээлийн нэр: Хүрээлэн буй орчин судлалын онол, арга зүй (ENVI701)
  Түвшин: Магистр
  Багц цаг: 3 бц
  Долоо хоногт орох цаг (үргэлжлэх хугацаа): Лекц: 3 цаг (16 долоо хоног)
  Семинар: 0 цаг (16 долоо хоног)
  Лаборатори 0 цаг (16 долоо хоног)
  Бие даалт: 6 цаг (16 долоо хоног)
  Ерөнхий эрдмийн хичээл мөн эсэх: Үгүй
  Хуваарьтай хичээл мөн эсэх: Тийм
  Хичээлийн төлөвлөгөөнүүд
  • Байгаль ашиглалт хяналт үнэлгээ - 2009
  • Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2011
  • Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2010
  • Байгаль ашиглалт, хяналт үнэлгээ - 2009
  • Хүрээлэн буй орчны экологи - 2010
     
     
  Тодорхойлолт хийгдсэн: 2009
  Орох улирал Улирал харгалзахгүй
Үзсэн : 5158

Арга хэмжээ

Холбоос


Хаяг

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Их сургуулийн гудамж-3, МУИС-ийн хичээлийн 3а байр, 218 тоот
: defe@seas.num.edu.mn
: 77307730-3203, 3213