Ойн аж ахуй (ойн инженер, ой судлал, хотын ногоон байгууламж)-н хөтөлбөрийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөг болно.